Pattern Recognition and Machine Learning Laboratory

Princicpal Investigator
孙 露 (Lu Sun) sunlu1

Research Associate
刘 睿琪 (Ruiqi Liu) liurq
周 雨嫣 (Yuyan Zhou) zhouyy1

Master’s course
M1 金 佳纯 (Jiachun Jin) jinjch (Jointly supervised with Prof. Jie Zheng)
M1 李 志伟 (Zhiwei Li) lizhw
M1 茅 展望 (Zhanwang Mao) maozhw
M1 王 剑坤 (Jiankun Wang) wangjk
M1 杨 慧 (Hui Yang) yanghui1 (Project-based)
M1 周 兵 (Bin Zhou) zhoubing (Project-based)

Bachelor’s course
B4 林 维嘉 (Weijia Lin) linwj
B4 李 沛繁 (Peifan Li) lipf
B4 欧阳 阳 (Yang Ouyang) ouyy
B4 沈 昭正 (Zhaozheng Shen) shenzhzh
B4 王 欣奕 (Xinyi Wang) wangxy6

Visiting Student
江 佳欣 (Jiaxin Jiang)

Alumni
袁 诺 (Nuo Yuan) (Tufts University, visiting student 2020.10-2021.2)


The email address is {account name}@shanghaitech.edu.cn .